STATUT PORADNI

tekst statutu do pobrania w pdf

 

 

STATUT

Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem

OPTA

02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 56

(aktualizacja z dnia 29 października 2014 roku)


Podstawę prawną opracowania niniejszego Statutu stanowią:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256/2004, poz. 2572 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 97/2006 poz. 674 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. nr 26/2003 poz. 226 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. nr 228/2010 poz. 1492).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz. U. z 13.02.2013 poz. 199).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 07.05.2013 poz. 532).

§1
Postanowienia ogólne

1. Poradnia nosi nazwę:

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna
dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA.

2. Poradnia może używać nazwy skróconej: Specjalistyczna Poradnia OPTA lub Poradnia OPTA.

3. Poradnia OPTA, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową.

4. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

6. Siedziba Poradni mieści się w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 56.

7. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

8. Godziny pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

9. Terenem działania Poradni jest miasto stołeczne Warszawa.

10. Z pomocy Poradni mogą korzystać:
1) dzieci w wieku przedszkolnym,
2) uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku 0-19,
4) nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni ,
5) kuratorzy, pracownicy opieki społecznej i inni profesjonaliści pracujący na rzecz dzieci i młodzieży z placówek warszawskich.

11. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) i ich rodziców (opiekunów), Poradnia udziela pomocy, gdy dziecko mieszka na terenie miasta stołecznego Warszawy.

12. Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola, szkoły i ich rodzicom /prawnym opiekunom, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy organem prowadzącym poradnię a gminą spoza terenu działania Poradni.

13. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

14. Poradnia używa pieczęci urzędowej o następującej treści:

SPECJALISTYCZNA PORADNIA OPTA
02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 56
tel./fax 22 826 39 16, www.optaporadnia.pl
NIP 525-22-36-621, REGON 006744368

 

§ 2
Ogólne cele i zadania Poradni

1. Celami działania Poradni są:
1) udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej osobom z rodzin
z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, w szczególności zagrożonym przemocą,
2) wypracowywanie, wdrażanie i popularyzacja metod pracy w tym zakresie,
3) współpraca z innymi podmiotami na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie specyfiki pracy Poradni.

2. Do zadań Poradni należy :
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży w zakresie koniecznym do udzielenia specjalistycznej pomocy w Poradni,
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli,
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań wychowawczych związanych ze specyfiką Poradni.

3. Poradnia realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez następujące formy pracy:
1) poradnictwo - konsultacje dla członków rodzin dysfunkcyjnych oraz dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą w tym zakresie,
2) psychoterapię - indywidualną, grupową i rodzinną,
3) socjoterapię - zajęcia socjoterapeutyczne dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży oraz inne formy wychowawczo-rozwojowej pracy z dziećmi i młodzieżą (np. stacjonarne i wyjazdowe warsztaty socjoterapeutyczne),
4) psychoedukację - grupy dla rodziców, dzieci i młodzieży,
5) edukację - publikacje oraz programy szkoleniowe dla osób pracujących w środowiskach dysfunkcyjnych oraz programy edukacyjno - profilaktyczne i in. w zakresie wiedzy i umiejętności psychospołecznych,
6) profilaktykę zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych - wspieranie rodziny
i środowiska w działaniach profilaktycznych, popularyzacja wiedzy psychologicznej
i pedagogicznej, inicjowanie różnorodnych formy pracy wychowawczo-rozwojowej,
7) udzielanie wsparcia merytorycznego profesjonalistom: nauczycielom, wychowawcom
i innym specjalistom pracującym w obszarze pomocy psychologicznej i pedagogicznej (superwizje indywidualne, grupowe, jednorazowe konsultacje, szkolenia dla rad pedagogicznych itp.) w zakresie specyfiki pracy Poradni, tj. w sprawie pomocy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem.
8) współpracę z instytucjami oświatowymi i pomocowymi świadczącymi pomoc dzieciom
i młodzieży oraz ich rodzicom (konferencje, zespoły interdyscyplinarne) w zakresie będącym specyfiką pracy Poradni.
9) mediacje rodzicielskie - dla rodziców dzieci i młodzieży będących pod opieką poradni, w zakresie wspólnych ustaleń wychowawczych w sytuacji trudności rodzinnych
10) interwencję - udzielanie pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych
11) doradztwo zawodowe - dla młodzieży będącej pod opieką poradni (porady i konsultacje)
12) diagnozę - określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazanie sposobu ich rozwiązania

4. Realizacja zadań poza Poradnią może odbywać się wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych merytorycznie:
1) w ramach współpracy z innymi instytucjami,
2) jednorazowo w sytuacjach opartych o diagnozę specjalisty (za zgodą opiekunów prawnych nieletniego klienta),
3) w sytuacjach uzasadnionych programem działań (np. warsztaty wyjazdowe).

5. Działalność Poradni jest dostosowana do aktualnych potrzeb lokalnej społeczności.

6. W Poradni mogą zostać powołane zespoły merytoryczne.

7. W Poradni mogą zostać powołane inne zespoły zadaniowe lub problemowe, uwzględniające potrzeby środowiska, koncepcję Poradni lub prawa oświatowego.

8. Poradnia wydaje zaświadczenia i opinie na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka i pełnoletniego ucznia


§ 3
Organy Poradni

Organami Poradni są:
1. Dyrektor Poradni
2. Rada Pedagogiczna


§ 4
Dyrektor Poradni

1. Poradnią kieruje Dyrektor, do którego kompetencji należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością merytoryczną Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością Poradni,
3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podejmowanych w ramach jej kompetencji,
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
5) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w  Poradni nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w  szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni.
 

3. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 31 maja danego roku.

4. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

5. W przypadku nieobecności dyrektora Poradni, zastępuje go wicedyrektor lub inny wyznaczony nauczyciel Poradni.

6. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje Dyrektor Poradni po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
 

§ 5
Rada Pedagogiczna

1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem realizującym statutowe zadania związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Poradni,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni.

4. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy:
1) opiniowanie organizacji pracy Poradni,
2) opiniowanie projektu planu finansowego Poradni,
3) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) opiniowanie propozycji Dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
5) opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący, jeśli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub konkurs nie wyłonił kandydata,
6) opiniowanie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni,
7) opiniowanie ustalenia oceny pracy Dyrektora Poradni,
8) opiniowanie wyboru przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
9) opiniowanie wyłonienia przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Poradni.

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i uchwala go.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwał Dyrektor Poradni niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów oraz pracowników Poradni.

11. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

12. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

13. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

14. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

15. Do rozstrzygania sporów Rada Pedagogiczna może powołać osobę mediatora, nieuczestniczącego w konflikcie, w celu rozwiązania sporu.

16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora. Organ uprawniony do odwołania Dyrektora jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.


§ 6
Pracownicy Poradni

1. W Poradni są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługi.
1) Pracownikami pedagogicznymi Poradni mogą być specjaliści (psycholodzy, pedagodzy
i in.), posiadający potwierdzone kwalifikacje, odpowiednie do specyfiki i jednorodnego charakteru problemów w zakresie działalności Poradni.
2) Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni w zależności od zadań określonych
w Statucie oraz terenu działania, ustala, na wniosek Dyrektora Poradni, organ prowadzący.

2. Do zadań pracowników Poradni należy:
1) realizacja celów i zadań Poradni zgodnie z zasadami etyki zawodowej, rzetelności
i z uwzględnieniem aktualnej wiedzy,
2) dokumentowanie pracy zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w Poradni,
3) zachowanie tajemnicy zawodowej,
4) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
5) przestrzeganie zasad bhp i dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z pomocy
w Poradni.

3. Szczegółowe zadania pracowników określone są w indywidualnych zakresach obowiązków
w zależności od zajmowanego stanowiska, i są dostosowane do potrzeb i możliwości placówki.

4. Zadania pracowników administracji i obsługi to w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego działania placówki, jako instytucji publicznej,
2) utrzymanie ładu i czystości.

5. Do zadań pracowników pedagogicznych należy:
1) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami (opiekunami), oraz terapii rodzinnej,
2) prowadzenie warsztatów edukacyjnych, edukacyjno-rozwojowych, socjoterapeutycznych dla podopiecznych Poradni,
3) prowadzenie innych zadań statutowych.

6. Do zadań socjologa należy ponadto:
1) prowadzenie badań potrzeb klientów w danym roku szkolnym,
2) koordynowanie zadaniami zespołu ds ewaluacji,
3) opracowanie raportu na dany rok szkolny z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych
i zbadanych potrzeb klientów.

7. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy oraz Ustawa
z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
 

§ 7
Dokumentacja pracy Poradni

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
1) roczny plan pracy Poradni,
2) sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Poradni,
3) alfabetyczny wykaz dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,
4) dokumentacja indywidualna klientów Poradni,
5) dokumentacja zajęć grupowych,
6) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni
7) rejestr wydanych dokumentów,
8) protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych,
9) notatki spotkań zespołów merytorycznych, zadaniowych i organizacyjnych,
10) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dokumentacja prowadzona przez pracownika pedagogicznego podlega nadzorowi ze strony Dyrektora Poradni.

3. Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie dokumentację.

4. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest Dyrektor Poradni.

5. Wgląd w dokumentację posiadają upoważnieni pracownicy organów nadzorujących Poradnię.

6. Pracownicy Poradni są zobowiązani do przestrzegania regulaminów procedur i instrukcji obowiązujących w Poradni.

§ 8
Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym

1. Poradnia OPTA współpracuje z innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, wydawnictwami i  innymi organizacjami i instytucjami z terenu miasta stołecznego Warszawy w zakresie działalności określonej statutem.
1) Pracownicy poradni współpracują z wychowawcami, pedagogami, psychologami oraz innymi profesjonalistami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem alkoholowym przy udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez superwizje, szkolenia, warsztaty, konsultacje.

2. Poradnia współpracuje z wolontariuszami na mocy podpisanego porozumienia.


§ 9
Postanowienia końcowe

1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników Poradni.

2. Statut Poradni jest dostępny w Sekretariacie Poradni, u Dyrektora Poradni oraz na stronie internetowej.

3. Wprowadzenie nowelizacji do Statutu odbywa się poprzez uchwałę Rady Pedagogicznej Poradni.

4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.

5. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 29.10.2014 r. (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15.10.2014 r.).

6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczasowy obowiązujący Statut.

7. Każda nowelizacja Statutu skutkuje tekstem jednolitym.

8. Niniejsza nowelizacja stanowi siódmy tekst jednolity.

Strony internetowe: Studio Graficzne